2. Shopping

2. Shopping
2.1 - Going Shopping (part 1)
5 mins
2.1 - Quiz
2.2 - Going Shopping (part 2)
5 mins
2.2 - Quiz
2.3 - Making Payment
6 mins
Number Cheatsheet
26.9 KB
2.3 - Quiz
Dialogue 1: Shopping
3 mins